¸

VIŠNJA LJUBIČIĆ, PRAVOBRANITELJICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

•    U izvješću o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova vidljivo je kako je od 551 pritužbe koje su vam građani/ ke uputili u 2022. godini radi zaštite od diskriminacije najviše njih se odnosilo na područja iz socijalne sigurnosti, uključujući i područje socijalne skrbi, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja. Koliko je od tog broja bilo starijih žena koje su podnijele pritužbe i da li posljednjih godina raste ili stagnira broj njihovih pritužbi. Koje su najčešće pritužbe starijih žena?

Ukupno gledano prema spolu oštećenih osoba, Pravo-braniteljica je tijekom 2022. godine razmatrala slučajeve koji su se većinom odnosili na žene - čak 72,4%, što predstavlja nastavak višegodišnjeg trenda prema kojem se Pravobranite-ljici dominantno pritužuju žene. S obzirom da pitanja koja se odnose na prava, potrebe i probleme starijih osoba primarno ulaze u nadležnost Pučke pravobraniteljice, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je probleme žena starije životne dobi razmatrala u različitim područjima o kojima izvještava, a koja su prvenstveno vezana uz socijalnu sigurnost, uključujući i područje socijalne skrbi, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te osiguranja za slučaj nezaposlenosti, rad i radne uvjete i zdravstvenu zaštitu.

Starije žene su najsiromašnije

•    Osobe starije od 65 godina imaju najveći rizik od siromaštva, i to osobito žene. Tako je prema statističkim podacima za 2022. godinu stopa rizika od siromaštva za tu populaciju 32,4 posto, no i dalje su vidljive izrazite rodne razlike, jer je stopa rizika od siromaštva za starije muškarce 26 %, a za žene 37 %. SUH je kao partner s vašim Uredom sudjelovao u EU projektu „Jednaka prava-jednake plaće-jednake mirovine" u kojem je upozoravano na problem rodnog jaza u mirovinama.

Prema dostupnim podacima stopa rizika od siromaštva standardno raste s povećanjem životne dobi. Točno je da prema statističkim indikatorima žene starije životne dobi čine najosjetljiviju skupinu, a uslijed aktualnog povećanja cijena dobara i usluga nalaze se u još nepovoljnijoj poziciji. Rizik siromaštva ove skupine dodatno povećava činjenica da žene starije od 50 godina nerijetko mirovinu dočekuju prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Tako ih je krajem prosinca 2022. bilo evidentirano 22.559, što je udio od 33,9% u odnosu na ukupan broj evidentiranih nezaposlenih žena. Pravobraniteljica u svojim preporukama kontinuirano ističe da zapošljavanje starijih žena može imati velikih prednosti te predlaže svim dionicima na tržištu rada, uključujući predstavnike/ce lokalne samouprave, da dodatno motiviraju poslodavce s ciljem njihovog zapošljavanja. Pravobraniteljica ujedno ukazuje na potrebu jačanja ekonomskog položaja osoba starije životne dobi, a osobito žena koje čine jednočlano kućanstvo, kao skupine u osobito visokom riziku od siromaštva.

•    Još je porazniji podatak da je stopa rizika od siromaštva za osobe starije od 65 godina koje žive same porasla na 56,5 posto u 2022. godini. Riječ je uglavnom o ženama, udovicama, koje smrću partnera praktički se moraju nositi i s tugom, ali i teškim financijskim udarom na životni standard. Promjenama ZOMO-a od 1. siječnja 2023. godine obiteljske mirovine porasle su za 10 posto, odnosno u prosjeku 30-ak eura, te je uveden novi model gdje se može zadržati vlastita mirovina i dobiti dio mirovine preminulog partnera, što svejedno neće puno pomoći siromašnim umirovljenicama, osobito samicama.

Prag rizika od siromaštva Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova utvrđuje isključivo temeljem dostupnih podataka i procjena Državnog zavoda za statistiku i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te se istima koristi u svrhu istraživanja položaja žena i muškaraca s obzirom na njihova primanja. Navedeni podaci već niz godina pokazuju da su žene koje čine tzv. jednočlano kućanstvo, promatrajući društvo u cijelosti, u najvećem riziku od siromaštva, a postoje i jasne indicije da taj rizik raste s povećanjem njihove životne dobi. U tom smislu, rizik od siromaštva je i intersekcijski problem jer, osim o dobnoj skupini, on značajno ovisi o spolu te vrsti kućanstva. Pozitivan korak učinjen je novelom Zakona o mirovinskom osiguranju, koja je stupila na snagu 1. siječnja 2023., a kojom je članu/ ici obitelji omogućeno, uz korištenje starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine, korištenje i dijela obiteljske mirovine, s ciljem povećanja ukupnog mirovinskog primanja korisnika/ca. Također, prema dostupnim podacima, rodni jaz u mirovinama je tijekom 2022. godine smanjen na 20,4%, a analiza trenda kretanja pokazuje da je u posljednjih 5 godina rodni jaz u mirovinama u kontinuiranom padu, u prosjeku za 0,3% godišnje, a što svakako predstavlja pomak u pozitivnom smjeru. U odnosu na potencijalne prijedloge izmjena relevantnih zakona, Pravobraniteljica smatra da sve prijedloge prvenstveno treba sagledati iz perspektive osnovne svrhe mirovinskog sustava koja se ogleda u ostvarivanju socijalne sigurnosti i uklanjanju socijalnih rizika za osobe starije životne dobi.

Stariji ne prijavljuju nasilje

• U    •vješću o radu analizirali ste i problem nasilja i obiteljskog nasilja. Od 1.1.2018. u Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji starije osobe su po prvi put uvedene u zakon kao posebno zaštićena kategorija. Pa se tako navodi kako je zanemarivanje starijih osoba kazneno djelo. S obzirom na sve duži životni vijek u kojoj mjeri pratite i analizirate i taj oblik nasilja, a pogotovo što su upravo žene te koje žive duže i nadžive svoje partnere, pa često ostaju same?

Pravobraniteljica pozorno prati i analizira sve slučajeve nasilja u obitelji, nasilja prema ženama, a posebno sve slučajeve ubojstava žena koja su počinili njima bliski i/ili intimni muškarci. Kroz pritužbe građana i samostalno Pravobraniteljica prati slučajeve nasilja u obitelji i rodno utemeljenog nasilja, dok putem promatračkog tijela Femicide Watch detaljno i sustavno prati i analizira svako pojedinačno ubojstvo i to iz rodnog aspekta. Tijekom 2022. godine zabilježen je rast broja ubijenih žena od strane bliskih osoba, kao i rast broja ubijenih žena od strane intimnih partnera, što svakako ne predstavlja pozitivan trend. S druge strane, niti jedan muškarac nije ubijen od strane svoje intimne partnerice, dok su evidentirana svega dva ubojstva muškarca počinjena od strane bliskih osoba suprotnog spola, a u oba slučaja radilo se o majkama koje su ubile svoje sinove. Nažalost, činjenica je da nasilje doživljava velik broj starijih osoba, no da ga ne prijavljuju zbog straha od posljedica, srama i nepovjerenja. Temelj potencijalnih promjena svakako je edukacija, preven-

 

cija, propisivanje posebnih načina postupanja i zaštite kada su u pitanju osobe starije životne dobi te domovi za starije i nemoćne osobe čiji korisnici također mogu biti izloženi nasilju. Uz navedeno, potrebno je osigurati i razvijati podršku starijim osobama u smislu različitih socijalnih usluga, kao i usluge psihosocijalne pomoći namijenjene starijim osobama žrtvama nasilja te besplatnu pravnu, medicinsku i socijalnu pomoć starijim žrtvama nasilja.

•    Posljednjih mjeseci i godina imali smo nažalost slučajeve zanemarivanja u liječenju starijih osoba, primjerice dvije starije žene bile su smještene na istom krevetu u bolnici u Sisku, nedavno se starija pacijentica u bolnici sv. Duh u Zagrebu ugušila čekajući red zbog uganuća noge. U požaru u domu u Andraševcu većina poginulih bile su starije žene. Da li su žene češće žrtve svih tih tragedija samo iz razloga što duže žive ili je ipak riječ i o većem društvenom zanemarivanju žena?

Na ovo pitanje nije moguće dati jednoznačan odgovor. Naime, značajan broj starijih osoba zbog niskih mirovina ne može samostalno plaćati usluge koje im postanu potrebne zbog narušenog zdravlja, a što je posljedica nedovoljne dostupnosti socijalnih usluga. Također, starije žene posebno su ugrožene i često višestruko diskriminirane. S druge strane, stereotipi i predrasude prema starijima, kao manje značajne društvene skupine koja više ne doprinosi društvu, već ga opterećuje, mogu voditi i dobnoj diskriminaciji, a sama diskriminacija starijih u konačnici može biti i put do nasilja prema starijima. Zbog navedenog je potrebno raditi na senzibilizaciji javnosti o problemu diskriminacije nad starijima osobama i podizanju svijesti o pravima starijih osoba i njihovu doprinosu društvu.

Kontrola nad ugovorima o uzdržavanju

•    SUH ima predstavnike u Radnoj skupini za izmjenu Zakona o obveznim odnosima kojima se traži ukidanje ili preimenovanje ugovora o dosmrtnom uzdržavanju te donormiranje ugovora o doživotnom uzdržavanju kojeg najčešće potpisuju žene. Nažalost, tim ugovorima starije osobe česte budu žrtve neispunjavanja obveza od strane uzdržavatelja. Jeste li upoznati s navedenom problematikom? Kakva je vaša suradnja s pučkom pravobrani-teljicom, razmjenjujete li podatke i iskustva kada su u pitanje starije osobe? Što mislite o inicijativi umirovljeničkih udruga da se osnuje i posebno pravobraniteljstvo za starije osobe?

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova s Pučkom pravobraniteljicom, kao i ostalim posebnim pravobranite-ljicama, redovno surađuje temeljem Sporazuma o međuin-stitucionalnoj suradnji. U odnosu na problematiku ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, Pravobraniteljica se priklanja preporukama Pučke pravobraniteljice za uspostavu Registra ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju koji će biti javno dostupan svima, zatim da se ugovorne strane prije potpisivanja ugovora informiraju na način da se provede savjetovanje u kojem će ugovorne strane biti detaljno upućene u narav ugovora kao i posljedice koje isti nosi, te da sudski postupci za raskid takvih ugovora bude žuran. Vezano za uspostavu posebne institucije pravobrani-telja/ice za starije osobe, Pravobraniteljica ističe kako treba uzeti u obzir potencijalno preklapanje i fragmentaciju nadležnosti koja bi otežala intersekcijski pristup, kao i potrebu za dodatnim sredstvima za potrebne kapacitete.

•    SUH se zalaže za ukidanje instituta uzdržavanja unučadi, kojim se od 2014. godine Obiteljskim zakonom propisuje da su bake i djedovi obvezni uzdržavati unučad u slučaju da ih ne uzdržava njihovo dijete, uglavnom sin koji je nezaposlen. SUH stoga predlaže osnivanje državnog alimentacijskog fonda koji bi se aktivirao u slučajevima kada roditelj zbog gubitka posla ili bolesti nije u mogućnosti podmirivati financijske obveze prema djetetu određene pravomoćnom sudskom odlukom, a ne da se teret prebacuje na leđa - uglavnom baka. Koje je vaše mišljenje

0    tome?

Riječ je o kompleksnom pitanju koje zahtijeva razmatranje iz više perspektiva koje nadilaze propisane nadležnosti i ovlasti Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, pri čemu je svakako potrebno uzeti u obzir specifične, prethodno spomenute, potrebe, probleme i pitanja koja se tiču osoba starije životne dobi.

•    U Hrvatskoj se uglavnom umire u samoći svoga jedinoga doma, jer mirovine nisu dovoljno visoke za plaćanje cijene domova, nema dovoljno ležajeva u tzv. decentraliziranim domovima, ne postoji razvijena palijativa ili hospiciji, a niti va-ninstitucionalni oblici pomoći za starije osobe u potrebi. Voli li Hrvatska svoje stare?

Određeni pozitivni pomaci na polju prepoznavanja problema starenja stanovništva i prava starijih osoba u rH svakako postoje, kako u vidu strateških dokumenata koji se bave ovom posebnom skupinom, tako i u vidu recentnih zakonodavnih izmjena. Međutim, s obzirom da i dalje nedvojbeno postoje brojni izazovi s kojima se starije osobe susreću, ponajprije u vidu poteškoća u podmirenju osnovnih životnih potreba - kako materijalnih, tako i socijalnih, kao i činjenicu da su zbog navedenog izloženi riziku od zloupotreba, kao i ekonomskom i drugom obliku nasilja, nedvojbeno je potrebno i dalje raditi na ostvarenju pozitivnih pomaka u zaštiti prava ove skupine.

Jasna A. Petrović Igor Knežević

 

Nazovite nas: 01/4614-204
Pišite nam: suh-pov@hotmail.com
Povezano zagrebačke novosti

Jesmo li se otuđili od drugih?

Malo je potrebno da čovjek postane tužan, depresivan ili izgubi motivaciju. Svi smo različiti pa stoga i na život gledamo različito. Ono što nekoga...

Stanujem u plavom ananasu

GRAD ZA DEMENTNE Starenje stanovništva i sve veći udio starijeg stanovništva u općoj populaciji postali su globalni izazovi. Sigurno jedan od boljih...

NAJVAŽNIJI LJUDSKI ORGAN

Sedam savjeta za bolje zdravlje mozga > Budite u pokretu. Najbolji savjet koji se može dati u cilju održavanja mozga zdravim i mladim je aerobič-na...

Čuvanjem unuka do depresije?

ISTRAŽIVANJE O ZDRAVLJU, STARENJU I UMIROVLJENJU U hotelu Westin u Zagrebu 1. lipnja 2023. godine održana je završna konferencija EU projekta „SHARE...

Slijedite svoje snove!

Odlazak u mirovinu trenutak je kad treba pogledati unatrag i prisjetiti se svakog propuštenog sna za koji smo rekli: "Možda jednog dana kad odem u...

Tko će doživjeti stotu

Prema podacima američke agencije CIA, procijenjeni najduži prosječni životni vijek u trenutku rođenja imaju građani Monaka sa 89,64 godine, slijedi...

U starosti je prirodno biti nagluh?

KAKOFONIJA NAŠA SVAGDAŠNJA Neželjeni ili štetni zvukovi, odnosno buka, je jedno od najprodornijih zagađenja današnjeg svijeta. Prema jednoj...

Tužna starost bez brižnih kćeri

Stiglo je proljeće, oko nas je sve više raznobojnih procvjetalih voćki i poljskog cvijeća. S prvim sunčanim zrakama s dužim danima, dobili smo i...

Zijevaš glasno, podriguješ, kopaš nos...

ŠTETNE NAVIKE Ima tenisača koji isplaze jezik za vrijeme serviranja, ima ljudi koji stalno lamataju sa svojim sakoom i onih čije obrve naglo odskoče...

Vau i mijau za sreću

Odlazak u mirovinu jedan je od najstresnijih događaja u životu svakog čovjeka. Umirovljenjem dobivamo novu ulogu u životu na koju se trebamo...

Nema zdravlja bez svakodnevnog kretanja

Nakon novogodišnjih blagdana obično poraste broj novootkrivenih dijabetičara. Naime, broj oboljelih od šećerne bolesti povećava se u svim krajevima...

Stres kao okidač bolesti

„Tko želi ostati snažan, zdrav, živjeti duže, mora biti umjeren u svemu. Boraviti na svježem zraku, brinuti se o svom tijelu, raditi tjelesne...

Zagrebački domovi bez ljubimaca

LJUBAV NA ČETIRI NOGE Za doživljaj i osjećaj doma vrlo je bitan i prostor doma za starije. U Hrvatskoj stanovnici domova za starije osobe nemaju...

Zvuk koji ubija

BUKA KAO ZDRAVSTVENI RIZIK Uhvaćeni smo u opasnu mrežu prekomjerne buke. Bez obzira radi li se o glasnom, iznenadnom zvuku ili o stalnom, jakom...

NAZOVI, PIŠI, DOĐI: PRAVNA POMOĆ STIŽE

Sve o novom modelu obiteljskih mirovina Prva od tri radionice u sklopu projekta „Nazovi, piši, dođi: pravna pomoć stiže" koji je financiran od...

Nema siromaške potpore bez bankovnog računa!

NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 31. siječnja 2023. je uputilo na...

Tata je u pravu

TEHNOLOGIJA „PAMETNOG" STARENJA Priča sin: "Proveo sam sat vremena u banci s tatom jer je trebao podignuti novac. Nisam mogao a da ne pitam......

Cijene su otišle u nebo

Josip Poljugan, predsjednik Podružnice SUH-a Granešinski Novaki Josipov životni put imao je razne zavoje, koji su ga na kraju u njegovoj 74. godini...

Sastavite svoj godišnji plan

Možete li vjerovati da je prošla još jedna godina i stigla nova? Meni je vrijeme naprosto prole-tjelo... Blagdani su prošli, a s njima i odmak od...

Gladovanje može biti kobno

PRAVI RECEPT ZA MRŠAVLJENJE Neželjeni kilogrami pronađu svoj put kojim će se naslagati na naše tijelo. I onda jednog dana počnemo popuštati remen za...

Borba protiv usamljenosti učlanjenjem u SUH

Biserka Budigam, zamjenica predsjednice SUH-a i voditeljica Psihološkog savjetovališta Uvijek vesela i nasmijana, Biserka svojom pojavom odmah...

Blagdane ne dočekujte sami!

Rijetko je koji mjesec bogat raznim događanjima poput prosinca. Od trenutka kada se počnu kupovati pokloni za najmilije, odlaska na razne poslovne i...

Četkicom za zube izbjegnite smrt!

BOLNIČKA OPASNOST Higijena zubi nije bitna samo zbog oralnog zdravlja, već neredovito pranje ili korištenje nekvalitetnih četkica za zube može imati...

Trebamo li doista dodatne vitamine?

DODACI PREHRANI Iako uzimamo dodatke prehrani, da možemo bez problema konzumirati nezdravu, brzu hranu i ipak biti zdravi. Danas milijuni ljudi...